Activiteiten.

 

 Uitnodiging algemene leden-/jaarvergadering 2016

Er wordt op deze avond niet getekend of geschilderd.

De agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2. Notulen algemene ledenvergadering en goedkeuring notulen ledenvergadering 2015

3. Begeleider

4. Financieel verslag penningmeester

5. Verslag kascontrolecommissie en instellen nieuwe kascontrolecommissie

6. Contributie: vaststellen contributie 2016/2017

 7. Bestuur: er zijn conform de statuten en rooster thans geen bestuursleden aftredend.

8. Expositie

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl